top of page

ᐅᓪᓗᒥᐅᓕᕐᑎᓗᒍ ᐱᓇᓱᐊᕐᑕᐅᔪᑦ

VHF  ᑐᓴᐅᒪᖃᑎᒌᒍᑏᑦ ᐅᖄᓚᐅᑏᓪᓗ ᑰᒃᔪᐊᒥᐅᓂᒃ ᐃᑲᔪᕐᓯᔪᑦ ᑐᓴᐅᖃᑎᒌᒍᓐᓇᑎᑦᓱᒋᑦ ᓄᓇᒥᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐅᒥᐊᕐᒥᑦ

ᐱᕙᓪᓕᐊᓂᕗᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᔭᕆᒍᓐᓇᓯᒪᔭᕗᑦ ᑌᒪᖕᖓᓂᑦ ᑰᒃᔪᐊᒥᐅᖃᓕᕐᓂᕋᑦᑕᓂᑦ

ᐊᑐᐊᕐᓗᒋᑦ ᒫᓐᓇ

ᐅᓪᓗᒥ ᐊᓯᖏᓪᓗ ᑲᔪᓯᔪᐃᑦ ᐱᓇᓱᐊᕋᑦᓴᓕᐊᖑᓯᒪᔪᑦ

ᑲᑎᖕᖓᔨᐅᖃᑦᑕᓯᒪᔪᐃᑦ ᐊᐅᓚᑦᓯᓂᓕᕆᔨᐅᖃᑦᑕᓯᒪᔪᐃᓪᓗ

ᑕᑯᓂᐊᒃᑭᑦ ᐊᓪᓚᖁᑎᖃᐅᑎᑦᑎᓂ.

ᐊᑦᑕᑐᕈᒪᐅᑎᓂᑦ ᑐᑦᓯᕋᐅᑎᓕᐅᕈᓐᓇᑐᐃᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐃᒻᒥᒎᓈᕐᑎᑐᑦ ᖄᖏᕐᓂᑯᓕᐅᕐᑏᓗ ᑰᑦᔪᐊᒥᐅᑦ ᑎᒥᖁᑎᖓᓂᑦ.

ᐃᒻᒥᒎᓈᕐᑎᑐᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᖄᖏᕐᓂᑯᓕᐅᕐᑏᓗ ᑮᓇᐅᔭᓂᑦ ᐊᑦᑕᑐᕐᑎᑕᐅᒍᓐᓇᓂᖏᑦ

bottom of page