ᓴᐳᑦᔨᓯᒪᒍᑏᑦ ᓄᓇᓕᑦᑎᓂᒃ

ᐱᕙᓪᓕᐊᓂᕗᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᔭᕆᒍᓐᓇᓯᒪᔭᕗᑦ ᑌᒪᖕᖓᓂᑦ ᑰᒃᔪᐊᒥᐅᖃᓕᕐᓂᕋᑦᑕᓂᑦ

ᐊᑐᐊᕐᓗᒋᑦ ᒫᓐᓇ

ᐅᓪᓗᒥ ᐊᓯᖏᓪᓗ ᑲᔪᓯᔪᐃᑦ ᐱᓇᓱᐊᕋᑦᓴᓕᐊᖑᓯᒪᔪᑦ

ᑲᑎᖕᖓᔨᐅᖃᑦᑕᓯᒪᔪᐃᑦ ᐊᐅᓚᑦᓯᓂᓕᕆᔨᐅᖃᑦᑕᓯᒪᔪᐃᓪᓗ

ᑕᑯᓂᐊᒃᑭᑦ ᐊᓪᓚᖁᑎᖃᐅᑎᑦᑎᓂ.

ᐊᑦᑕᑐᕈᒪᐅᑎᓂᑦ ᑐᑦᓯᕋᐅᑎᓕᐅᕈᓐᓇᑐᐃᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐃᒻᒥᒎᓈᕐᑎᑐᑦ ᖄᖏᕐᓂᑯᓕᐅᕐᑏᓗ ᑰᑦᔪᐊᒥᐅᑦ ᑎᒥᖁᑎᖓᓂᑦ.

Flightaware---Kuujjuaq.jpg
Aqpik Jam
CKUJ-FM_97.3
Kuujjuamiut_logo_ONLY_2.png

© 2019 by KUUJJUAMIUT INC.

Website Design: Bobby May

nunavikquebec@gmail.com

Kuujjuamiut Inc.
C.P. 719
Kuujjuaq, Quebec

J0M 1C0
Tel: (819) 964-2625
Fax: (819) 964-2167