ᓴᐳᑦᔨᓯᒪᒍᑏᑦ ᓄᓇᓕᑦᑎᓂᒃ

ᐅᓪᓗᒥᐅᓕᕐᑎᓗᒍ ᐱᓇᓱᐊᕐᑕᐅᔪᑦ

VHF  ᑐᓴᐅᒪᖃᑎᒌᒍᑏᑦ ᐅᖄᓚᐅᑏᓪᓗ ᑰᒃᔪᐊᒥᐅᓂᒃ ᐃᑲᔪᕐᓯᔪᑦ ᑐᓴᐅᖃᑎᒌᒍᓐᓇᑎᑦᓱᒋᑦ ᓄᓇᒥᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐅᒥᐊᕐᒥᑦ

ᐱᕙᓪᓕᐊᓂᕗᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᔭᕆᒍᓐᓇᓯᒪᔭᕗᑦ ᑌᒪᖕᖓᓂᑦ ᑰᒃᔪᐊᒥᐅᖃᓕᕐᓂᕋᑦᑕᓂᑦ

ᐊᑐᐊᕐᓗᒋᑦ ᒫᓐᓇ

ᐅᓪᓗᒥ ᐊᓯᖏᓪᓗ ᑲᔪᓯᔪᐃᑦ ᐱᓇᓱᐊᕋᑦᓴᓕᐊᖑᓯᒪᔪᑦ

ᑲᑎᖕᖓᔨᐅᖃᑦᑕᓯᒪᔪᐃᑦ ᐊᐅᓚᑦᓯᓂᓕᕆᔨᐅᖃᑦᑕᓯᒪᔪᐃᓪᓗ

ᑕᑯᓂᐊᒃᑭᑦ ᐊᓪᓚᖁᑎᖃᐅᑎᑦᑎᓂ.

ᐊᑦᑕᑐᕈᒪᐅᑎᓂᑦ ᑐᑦᓯᕋᐅᑎᓕᐅᕈᓐᓇᑐᐃᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐃᒻᒥᒎᓈᕐᑎᑐᑦ ᖄᖏᕐᓂᑯᓕᐅᕐᑏᓗ ᑰᑦᔪᐊᒥᐅᑦ ᑎᒥᖁᑎᖓᓂᑦ.

ᐃᒻᒥᒎᓈᕐᑎᑐᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᖄᖏᕐᓂᑯᓕᐅᕐᑏᓗ ᑮᓇᐅᔭᓂᑦ ᐊᑦᑕᑐᕐᑎᑕᐅᒍᓐᓇᓂᖏᑦ

Flightaware---Kuujjuaq.jpg
Aqpik Jam
CKUJ-FM_97.3
Kuujjuamiut_logo_ONLY_2.png

© 2019 by KUUJJUAMIUT INC.

Website Design: Bobby May

nunavikquebec@gmail.com

Kuujjuamiut Inc.
C.P. 719
Kuujjuaq, Quebec

J0M 1C0
Tel: (819) 964-2625
Fax: (819) 964-2167